Nakamura Utaemon III as Fukashichi and Bando Mitsugoro III as Iruka