Visit of Soviet Premier Nikita Khrushchev

September 24, 1959

View this item

Visit of Soviet Premier Nikita Khrushchev