Shah-namah

ca. 1575-1600

View this item

Shah-namah